AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE TIRANË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, i ndryshuar, Urdhërit të Kryeministrit nr.66, datë 19.05.2023 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.15, datë 29.04.2022 “Për mënyrën e emërimit dhe të lirimit nga detyra të punonjësve të Drejtorive Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive që trajtohen me Kodin e Punës”, shpall  si më poshtë:

 

Pozicioni i punës:

  • Specialist në Sektorin e Menaxhimit e Ofrimit të Shërbimeve të Punësimit për Garancinë Rinore dhe Fondin Social, në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Tiranë.
  • Specialist në Sektorin e Menaxhimit e Ofrimit të Shërbimeve të Punësimit për Punëdhënësin në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Tiranë.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2720 2551.1