AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIM1T DHE AFTESIVE, SHKOLLA TEKNIKE ELEKTRIKE “GJERGJ CANCO”, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Shkolla Teknike Elektrike”Gjergj Canco” Tirane, ju njofton krijimin e vendit te lire per
pozicionin:

  • Specialist i burimeve njerezore dhe informacionit (1 punonjes)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1157.1