AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “THOMA PAPAPANO ” GJIROKASTER, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, udhezimit nr 25, date 1/09/2023.
“Per numrin e nxenesve per klase dhe normat e punes mesimore ne ofruesit e arsimit
professional. Shkolla e Mesme Profesionale “Thoma Papapano” Gjirokaster ju njofton
krijimin e vendit te lire per pozicionin:

  • Mesimdhenes me kohe te pjeseshme , te teorise profesionale , drejtimi Teknologji
    Informacioni dhe Komunikimi.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1138