AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA – VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të: ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në RSH”, i ndryshuar, neni 19 pika 1, si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; të ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative në RSH”; të ligjit nr.90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, i ndryshuar, si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; të ligjit nr.9131 datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”, i ndryshuar, si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; të ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; të ligjit nr.9367 datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar, si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; të VKM-së nr.81 datë 14.02.2018 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara”; të VKM-së nr.187 datë 08.03.2017, i ndryshuar; të Urdhërit të Kryeministrit nr.46 datë 09.03.2018 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara”; të Rregullores së Brendshme të ABP-së me nr.365 datë 16.04.2019 “Për metodat e brendshme të punës dhe për sjelljen e personelit të Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara (ABP)”; Agjencia e Blerjeve të Përqendruara (ABP) shpall 6 (gjashtë) vendet vakante si vijon:

  1. Koordinator/e, Drejtoria e Zhvillimit të Prokurimeve – 2 (dy) vende
  2. Përgjegjës/e Sektori, Drejtoria Teknike – 1 (një) vend
  3. Përgjegjës/e, Sektori i Standardeve dhe Analizës, Drejtoria e Standardeve dhe Monitorimit të Cilësisë – 1 (një) vend
  4. Specialist/e, Drejtoria Teknike  – 1 (një) vend
  5. Specialist/e, Drejtoria e Shqyrtimit të Ankesave – 1 (një) vend

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1. 2. Njoftim per vende te lira pune