ADISA QARKU SHKODER – VENDE TE LIRA PUNE

( 1) Pozicion vakant Specialist në Zyrën Rajonale Shkodër.

 

Detyrat e Specialistit të Zyrës Rajonale Shkodër.

 

 • Të asistojnë qytetarët në përpilimin dhe marrjen e kërkesave dhe të ankesave që ata paraqesin si dhe delegimin e saktë në drejtoritë përkatëse;
 • Të vënë në dispozicion të qytetarëve përgjigjen e vërtetimeve pozitive apo negative;
 • Të proçedojë me aktet e kalimit të pronësisë dhe kontratave të shitjes dhe më pas regjistrimin e tyre;
 • Të kryhet tërheqja e Protokollit nëse dosja e qytetarit e përmban një të tillë;
 • Të informojnë në mënyrë konstante eprorin direkt mbi ecurinë e punës dhe problematikat e hasura gjatë ushtrimit të detyrave që përmban pozicioni i punës;
 • Të bashkëpunojnë dhe të komunikojnë me kolegët si dhe me eprorët, në funksion të marrjes në kohë reale të informacioneve të dobishme në shërbim të qytetarëve;
 • Të evidentojnë kthim-përgjigjet dhe plotësimi i dosjeve të praktikave të prapambetura ditore;
 • Të verifikojnë nëse qytetari në momentin e ardhjes është i pajisur me kartë identiteti, autorizim ose prokure;
 • Të verifikojnë nëse qytetari është i pajisur me biletë aplikimi;
 • Të verifikojë në sistem për statusin e aplikimit;
 • Të verifikojnë pajisjen e dosjeve me numër protokolli;
 • Të asistojnë në pranimin e ankesave (rasti online);
 • Të identifikojnë nevojat e përgjithshme të qytetarëve;
 • Të orientojë qytetarin për kryerjen e aplikimit dhe marrjen e biletës;
 • Të jape çdo lloj informacioni të pranishëm në sistemin ADISA të kartelave informative për të gjitha shërbimet e pranishme dhe jo vetem ato që lëvrohen në zyrën specifike.
 • Të realizojnë me përpikmëri dhe profesionalizëm detyrat e  caktuara nga eprorët, në përputhje me punën dhe ofrimin e një shërbimi sa më cilësor kundrejt qytetarëve;
 • Të zbatojë me përpikmëri Rregulloren e Brendshme gjatë ushtrimit të funksionit të detyrës, në marrëdhënie me qytetarët, me eprorët dhe kolegët.

 

                    Kërkesa të posaçme të pozicionit:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomën Bachelor ose Master Shkencor/Profesional, përbëjnë avantazh studimet në shkenca Juridike/Ekonomike.
 • Të ketë njohuri mbi legjislacionin për pasuritë e paluajtshme;
 • Njohuri mbi legjislacionin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore.
 • Njohuri mbi legjilacionin e shërbimit kombëtar të punësimit.
 • Të ketë aftësi komunikuese dhe të punës në grup.
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze.
 • Njohuri bazë në kompjuter.