ACJENCIA KOMBETARE E PUNESIMlT DHE AFTESlVE, QENDRA E FORMIMlT PROFESlONAL PUBLlK DURRES, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

QFPP Durres ju njofton krijimin e vendit te lire per pozicionin :

1. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Sherbime
mikpritje hotelerie ” prane QFPP Durres, (1 person)
2. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Parukeri” QFPP
Durres, Filiali Kruje (1 person)
3. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Sipermarres
dhe menaxhim i biznesit te vogel “prane QFPP Durres, (2 persona)
4. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” lnstalime dhe
mirembajtje e paneleve diellore ” prane QFPP Durres. (1 person)

5. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Instalim
paneleve diellore fotovoltaike “prane QFPP Durres, (1 person)
6. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Berber”
prane QFPP Durres, (1 person)

7. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Manikyr –
Pedikyr ” QFPP Durres, Filiali Fush- Kruje (1 person)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1354