ACJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA TEKNlKE ELEKTRlKE “GJERGJ CANCO”, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr 15/2019 per formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554,
date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare
te Punesimit dhe Aftesive”; te udhezimit nr. 14, date 27.05.2021, i ndryshuar “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional, si dhe
aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te
arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”

Shkolla Teknike Elektrike “Gjergj Canco” Tirane, ju njofton krijimin e vendit te lire per
pozicionin:

1 (nje) mesimdhenes i praktikes profesionale ne drejtimin Elektroteknike- mesues
zevendesues (leje Lindjeje) deri me date 14.06.2024.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 462