Bashkia Roskovec, Vende te lira pune

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.139/20t5 date/ 17. 12.2015 “Per Veteqeverisjen Vendore”, te
ndryshua, Kodit te Punes se Republikes se Shqiperise; te Ligjit nr.89/2022, date 22.12.2022
“Per Policine Bashkiake”; VKM-se nr.452 -date 26.07.2023 “Per miratimin e rregullores kuader
te Policise Bashkiake”; Rregullores” ·se Brendshme “Per Organizimin dhe Funksionimin e
Administrates se Bashkise Roskovec si dhe Njesive Administrative ne varesi Kuman, Strum,
Kurjan”; Vendimit te Keshillit Bashkiak Nr. 108, date 21.12.2023 “Per miratimin e nivelit te
pagave te punonjesve te Bashkise Roskovec dhe te Ndermarrjeve vartese per vitin 2024”, si dhe
te Vendimit te Keshillit Bashkiak Nr. 109, date 21.12.2023 “Per miratimin e buxhetit, numrit
maksimal te punonjesve te Bashkise dhe te Ndermarrjeve vartese te bashkise per vitin 2024”,
miratuar nga Prefekti i Qarkut Fier me shkrese Nr. 1298/1 prot. date 04.01.2024, protokolluar ne
institucionin tone me Nr. 54., date 04.01.2024; Vendimit te Kryetarit te Bashkise Roskovec Nr.
2, Date 05.01.2024 “Per miratimin e strukrures organizative dhe pagat perkatese per Bashkine
Roskovec dhe Njesite Administrative Kuman, Kurjan dhe Strum, si dhe organjgrames per vitin
2024”; si dbe shkreses Nr. 1092, date 21.02.2024 te Drejtorise se Policise Bashkiake, Bashkia
Roskovec shpall procedurat e konkurimit per vendet e lira:

  • Polic ne Policine e Bashkesise Roskovec  2 police

Ne mbeshtetje te Kodit te Punes se Republikes se Shqiperise; Ligjit nr.139/2015 “Per
Vetqeverisjen Vendore”, neni 64, germa “g”; ne Rregulloren e Brendslune “Per Organizimin
dhe Funksionimin e Administrates se Bashkise Roskovec si dhe Njesive Administrative ne varesi
Kuman, Strum, Kurjan” si dhe ne Vendimit te Kryetarit te Bashkise Roskovec Nr. 2, Date
05.01.2024 “Per miratimin e struktures organizative dhe pagat perkatese per Bashkine Roskovec
dhe Njesite Administrative Kuman, Kurjan dhe Strum si dhe organigrames per vitin 2024″; ligj
nr.9780, date 16.7.2007 ”Per inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndertimet e
kunderligjshme i ndryshuar”,

  • Bashkia Roskovec shpall vendin e lire te punes “Kryeinspektor i Inspektoriatit te
    Mbrojtjes se Territorit”,

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: bashkia 1