BASHKIA TROPOJË VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015,Bashkia Tropojë  shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

1-Drejtor i Drejtorise Ekonomike 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes “ Master Shkencor”.

2- Drejtor i Planifikimit e Zhvillimit të Territorit 1 ( një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes  “Master Shkencor” .

3-Drejtor i Drejtorise së Turizmit , Shërbimeve Publike dhe Transportit 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes “Master Shkencor”.

4-Drejtor i Drejtorise së Shërbimit Pyjor 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes “Master Shkencor” .

5-Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore  1 (një) vend i lirë pune .

6-Përgjegjës i Sektorit të Buxhetit dhe Finances 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes “Master Shkencor” .

7-Përgjegjës i Sektorit të Tatim Taksave 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes “Master Shkencor” .

8-Përgjegjës i Emergjencave Civile, Drejtoria e Turizmit dhe Shërbimeve Publike, 1 (një) vend i lire pune,niveli i diplomes “Master Shkencor”.

9-Përgjegjës i Pronave dhe Hartografise 1 (një) vend i lire pune , niveli i diplomes “Master Shkencor”.

10-Përgjegjës i Zyres për Integrimin Europian 1 (një ) vend i lire pune, niveli  i diplomes “Master Shkencor”.

11-Specialist Jurist i Burimeve Njerëzore 1 (një) vend i lirë pune , niveli i diplomes “Master Shkencor” .

12-Specialist i Sekretari/Arkivit dhe Protokolli Sektori i Burimeve Njerezore,, 2 (dy) vende te lira pune, niveli minimal i diplomes “Bachelor”.

13- Specialist i Tatim Taksave (spec.i treg. , kontr.subjektev minerare dhe regj.Tatimor), 1 (një) vend i lirë pune, niveli minimal i diplomes  “Bachelor“.

14- Specialist i Ndihmes Ekonomike,Paaftesise dhe Invaliditetit Njesia Administrative Margegaj

1 (një) vend i lirë pune,niveli i diplomes “Master Profesional/Shkencor.”

15- Specialist për Strehimin Social 1 (një) vend i lirë pune,niveli i diplomes “Bachelor “ .

16- Specialist Jurist per  Prokurimet Publike, 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes “Bachelor ”.

17- Specialist për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve dhe Barazine Gjinore ,1 (një) vend i lirë pune, niveli i diplomes “Master professional” .

11- Specialist i Menaxhimit të Taksave Familjare, 1 (një) vend i lirë pune ,niveli i diplomes “Bachelor’.

19-Specialist Inxhinier Zone pranë Drejtorisë së Shërbimit Pyjor 2 (dy) vende te lira pune,niveli i diplomes “Bachelor”.

20.Specialist i Administrimit Regjistrit te Territorit prane PZHT 1 vend i lire pune ,niveli minimal I diplomes “Master Shkencor”

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Pershendetje.Po_ju_dergojme_Kerkesen_Per_Publikim_Bashke_me_Shpalljet_Perkatese,Bashkia_Tropoje