BASHKIA BERAT Shpallje fituesi

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE 

Përgjegjës Sektori të Aktiviteteve dhe Mediave Sociale  në Drejtorine e Turizmit dhe Aktiviteteve

 Në zbatim të nenit , 26/4  të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,i ndryshuar .

Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë / pranim nga jashtë në shërbimin  Civil për kategorinë e ulët drejtuese, njofton se, kandidati fitues është:

 1. Silvana Merdani
 2. Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse e Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin:
  • Specialist Arsimi  në  Drejtorinë e  Arsimit, Kulturës dhe Rinisë, kandidati fitues është :

   

  1.Erilda  Krasi    

 3. Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse e Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin:
  • Specialist i Statistikës në Drejtorinë Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik  , kandidati fitues është :

   

  1.Jorida  Papa         

 4. Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore ”Niveli  minimal diplomës “Master professional” Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse e Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin:

   

  • Specialist i Integrimit Europian dhe Marrëdhënieve me Jashtë në Drejtorinë Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik  , kandidati fitues është :

  Orges Bozaxhiu        

 5. Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse e Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin:
  • Specialist për Mbledhjen dhe Monitorimin e Borxhit, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave , kandidati fitues është :

   

  1.Daniel  Benishta