Categories
Shpallja e fituesit

KESHILLI I LARTE GJYQESOR, VERIFIKIM PARAPRAK

Bazuar në ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 25 dhe VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII, pika 9, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, ju njoftojmë se për:

– 1 (Një) vend, në pozicionin Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve për Magjistratët (kategoria ekzekutive, III-b), në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, në Departamentin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Procedura e lëvizjes paralele mbyllet pa kandidatë të kualifikuar dhe vendi vakant është i vlefshëm për konkurim nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA LEZHE, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të
Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim për procedurën e shpallur për konkurim për pozicionet:

1. Specialist i Bujqësisë, Pyjeve dhe Ujitjes, në Njësinë Administrative Dajç, Bashkia Lezhë , Kategoria IV-b,
2. Specialist i Bujqësisë, Pyjeve dhe Ujitjes, në Njësinë Administrative Kolsh, Bashkia Lezhë , Kategoria IV-b.

Njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

1. Glorja Doda

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Lezhë në datën 06.10.2022 ora 13:00, në sallën e Qëndrës Kulturore të Fëmijëve Lezhë, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA LUSHNJE, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Lushnje në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

1. Erzen Quka

2. Enrik Asanbejlli

3. Xhenisa Sanxhaku

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkise Lushnje në datën 23/09/2022 ora 11:00 kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.

 

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA PUSTEC, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar ,si dhe të Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në përfundim të procedures së pranimit nga jashte ne nivelin ekzekutiv në shërbimin civil njofton se për pozicionin:

– Specialist Turizmi- kategoria e pagës VI-a ;

Kandidati fitues është:

1. Llazo Stojan

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA VAU DEJËS, VERIFIKIM PARAPRAK

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut III, pika 21/a e Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për levizjen paralele, njofton se për pozicionet:

  • Përgjegjës i Sektorit të Shërbimit Social
  • Përgjegjës i Sektorit të Informimit Publik, Medias dhe IT
  • Përgjegjës i Sektorit të Protokollit dhe Arkivës
  • Përgjegjës i Sektorit të Z1N

Mbyllet procedura e levizjes paralele për kategorinë e ulët drejtuese pa konkurentë dhe pa fitues.

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe kreut VII, pika 7 e Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve njofton se për pozicioninet:

  • “Specialist në Sektorin e Buxhetit dhe Financës”

Mbyllet procedura e lëvizjes paralele për kategorinë ekzekutive pa konkurentë dhe pa fitues