Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

                                           

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr.rendor Data e regjistrimit te kerkeses Objekti Data kthimit te pergjigjes Statusi kerkeses Tarifa
1 7/1/2020 Deklarimi 3 mujor per personelin 7/1/2020 PERFUNDUAR PA PAGESE
2 7/1/2020 Kredencialet per log in ne AKPA 7/1/2020 PERFUNDUAR PA PAGESE
3 6/24/2020 Kerkese per regjistrim si punedhenes 7/1/2020 PERFUNDUAR PA PAGESE
4 7/1/2020 Aplikim per paswordin e adreses puna.gov.al 7/2/2020 PERFUNDUAR PA PAGESE
5 7/2/2020 Vertetim per statusin e familjareve 7/2/2020 PERFUNDUAR PA PAGESE
6 7/1/2020 Aplikim per pajisje me vertetim mbi periudhen e papunesise 7/2/2020 PERFUNDUAR PA PAGESE
7 7/2/2020 Vërtetim për vjetërsi pune 7/2/2020  PERFUNDUAR PA PAGESE

DATABASE E KËRKESAVE KORRIK- SHTATOR 2020

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË