Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK PËR ZONËN VERILINDORE VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

DROFPPZVL, ju njofton krijimin e levizjes per vënd te lire për pozicionin :

 

Mesimedhenes  me kohe te pjesshme per kursin, Rrobaqepsi ,Kuzhine, Parukeri : -Rajoni F-Arrez:  -3 persona

Mesimedhenes  me kohe te pjesshme per kursin, Hoteleri-Turizem :  -Rajoni Puke: -1 person

Mesimedhenes  me kohe te pjesshme per kursin, Parukeri: -Rajoni Tropoje:  -1 person

Mesimedhenes  me kohe te pjesshme per kursin, Menaxhim Biznesi : -Rajoni Kukes:  -1 person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim Zona Verilindore Levizje Paralele

Njoftim Zona Verilindore vend i lire

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENSIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE DE DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK ELBASAN VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr 15/2019, “Për nxitjen e punësimit” ; të ligjit nr 15/2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në republikën e Shqipërisë “; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr 554 datë 31.07.2019  “ Për krijimin , mënyrën  e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombetare të punësimit dhe aftësive “ ; të udhëzimit nr 14 datë 27.05.2021 “ Për mënyrën e organizmit  dhe veprimtarivë te ofruesve publik të arsimit dhe formimit profesional”.

Ofruesi publik i AFP-së Drejtorisë Rajonale të Ofrimit Formimit Profesional Publik Elbasan , ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionin :

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “NDRE MJEDA’BUSHAT, VAU-DEJES VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14,datë 27.05.2021 …, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Ofruesi publik i AFP- së , shkolla e Mesme Profesionale “Ndre Mjeda”, ju njofton krijimin e vendit të lire për pozicionin :

 

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE TË PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE DREJTORIA RAJONALE BERAT

Në zbatim të Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Urdhërit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, i ndryshuar me  Urdhërin nr. 107, datë 13.08.2020 dhe Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 34, datë 14.09.2020 “Për mënyrën e emërimit dhe të lirimit nga detyra të punonjësve të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive që trajtohen me Kodin e Punës” i ndryshuar me Udhëzimin nr.47, datë 31.12.2020 shpall  njoftimin për vendin e lirë , si më poshtë:

 

Pozicioni i punës:

  • 1 Specialist në Sektorin e Menaxhimit e Ofrimit të Shërbimeve të Punësimit, në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Berat
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 3511.1
Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE DREJTORIA RAJONALE BERAT

Në zbatim të Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Urdhërit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 34, datë 14.09.2020 “Për mënyrën e emërimit dhe të lirimit nga detyra të punonjësve të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive që trajtohen me Kodin e Punës” i ndryshuar ,  shpall   njoftimin për vendin e lirë,  si më poshtë:

Pozicioni i punës:

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Berat, profili Shkenca Ekonomike, Dega Financë.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 3509.1

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE SHKOLLA E MESME TEKNOLOGJIKE “ HYSEN ÇELA “ DURRËS VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14 datë 27.05.2021 , “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla e mesme teknologjike “Hysen Cela” ju njofton krijimin e vendeve te lira

– Pozicioni : Mësues  i praktikes profesionale  drejtimi   teknologji ushqimore

Pozicioni : Mësues  i  teorisë profesionale  drejtimi  hoteleri-turizem   (mercolog, teknologji ushqimore)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim per levizje paralele, Shkolla Hysen Cela, Durres

Njoftim per levizje paralele, Shkolla Hysen Cela Durres

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENSIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK FIER VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin , mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; Udhëzimit Nr.14 datë 27.05.2021”Per mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publik të arsimit dhe formimit profesional ” .

Ofruesi publik i AFP-së Drejtorisë Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik Fier , ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionin:

Specialist i sketorit te administrimit – 1 person

Per me teper klikoni ne linkun bashkengjitur

Njoftim per vend te lire DROFPP Fier

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “ KOLIN GJOKA “ LEZHË VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formiminprofesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Përkrijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

 

Shkolla Profesionale “Kolin Gjoka”,ju njofton krijimin e vendit  të lire për pozicionin:

 

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK SHKODËR VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”, Ofruesi publik i AFP-së, Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Shkodër, ju njofton krijimin e vendeve të lira për pozicionet:

 

– Instruktor/mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin  “Gjuhë e huaj angleze”.    (1 mësimdhënës)

Instruktor/mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin  “Gjuhë e huaj gjermane”.    (1 mësimdhënës)

– Instruktor/mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin  “Instalime dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik”.    (1 mësimdhënës)

– Instruktor/mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin  “Instalime dhe mirëmbajtje e paneleve diellore”.    (1 mësimdhënës)

– Instruktor/mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin  “Parukeri” Lezhë.    (1 mësimdhënës)

– Instruktor/mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin  “Servis motori në automjetet e lehta”.    (1 mësimdhënës)

 

– Instruktor/mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin  “Sipërmarrje dhe zhvillimi i planit të biznesit” Lezhë.    (1 mësimdhënës)

– Instruktor/mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin  “Sipërmarrje dhe zhvillimi i planit të biznesit”.    (1 mësimdhënës)

– Instruktor/mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin  “Start Smart” Lezhë.    (1 mësimdhënës)

– Instruktor/mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin  “Start – Smart”.    (1 mësimdhënës)

– Instruktor/mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin  “Udhërrëfim turistik”.    (1 mësimdhënës)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim per shpalljen e levizjes paralele, DROFPP, Shkoder

Njoftim per shpalljen e levizjes paralele, DROFPP Shkoder

Njoftim per shpalljen e levizjes paralele DROFPP Shkoder

Njoftim per shpalljen e levizjes paralele DROFPP Shkoder

Njoftim per shpalljen e levizjes paralele DROFPP Shkoder.

Njoftim per levizje paralele, DROFPP, Shkoder

Njoftim per levizje paralele, DROFPP Shkoder

Njoftim per levizje paralele, Drejtoria Rajonale e Ofrimit te Formimit Profesional Publik Shkoder

Njoftim per levizje paralele DROFPP Shkoder

DROFPP Shkoder, njoftim per shpallje te levizjes paralele

DROFPP Shkoder, njoftim per levizje paralele

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE DREJTORIA RAJONALE FIER VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Urdhërit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, i ndryshuar me  Urdhërin nr. 107, datë 13.08.2020 dhe Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 34, datë 14.09.2020 “Për mënyrën e emërimit dhe të lirimit nga detyra të punonjësve të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive që trajtohen me Kodin e Punës” i ndryshuar me Udhëzimin nr.47, datë 31.12.2020 shpallim  njoftimin për vendin e lirë , si më poshtë:

Pozicioni i punës:

  • 1 Specialist në Sektorin e Zyrës Vendore Lushnjë, në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Fier.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 3629.1