Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA TIRANË AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Nr.2743, datë 22.01.2021 të Kryetarit të Bashkisë Tiranë “Për disa ndryshime në strukturën dhe organikën e Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Agjencia e Shërbimeve Funerale rishpall procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

 

1 (një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Dajt– Klasa e pagës II

1 (një) Shofer manovrator në Sektorin Sharrë – Klasa e pagës IV

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR A.SH.F_Rishpallje_per_vend_te_lire_pune

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA TIRANË VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

 1. 673-Specialist – Sektori i Projektimit Arkitektonik dhe Urban, Drejtoria e Projektimit, Drejtoria e Përgjthshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Tirane – Kategoria: III-b
 2. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 673-645 shapllje SP
Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

Bashkia Kurbin Vende te lira pune

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, Kreu IV, neni 22 “Pranimi ne Shërbimin Civil”; Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Kreu II, Bashkia Kurbin njofton se në administratën e saj ka 1 (një) vend të lirë pune në kategorinë ekzekutive në grupin e pozicionit të administrimit të posacëm, në pozicionin e mëposhtëm:

       “Specialist Kontabiliteti”, tek Drejtoria e Financës

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civilë të kategorisë së nivelit ekzekutiv në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

 

A-Lëvizja paralele :

Kushtet minimale që duhet të plotësojnë kandidatët për lëvizjen paralele janë:

1. Të jetë nëpunës civil i konfirmuar brenda të njëjtës kategori për të cilën aplikon.

2. Të mos ketë masë disiplinore në fuqi.

3. Të ketë të paktën një vlerësim pozitiv.

Kërkesa të veçanta për këtë vend pune janë :

1.Arsim të lartë te nivelit  bachelor DNP/DND/Master, Bachelor: “Financë” “Kontabilitet”

2. Të ketë përvojë pune më shumë se 1 vit në administratën publike; (avantazh)

 3.Zotërimi një gjuhe të huaj BE, (përbëjnë avantazh);

 4.Përbën avantazh kryerja e kualifikimeve të ndryshme ,brenda fushës;

 5.Të njohë e përdorë shumë mirë programet bazë në kompjuter;

  6.Të zotërojë aftësi të mira drejtuese, menaxhuese, raportuese, komunikimi me gojë/shkrim,  inisiative, i hapur ndaj çdo sfide me aftësi përshtatjeje ndaj ndryshimeve për transferimin e personelit, si dhe  aftësi për të punuar në grup;

 7.Paga e pozicionit, kategoria  :IV-

Përshkrimi i përgjithshëm i punës (detyrat kryesore) për këtë pozicion janë:

Per Pozicionin Specialist i Kontabilitetit, Drejtoria e Financës:

a)      Evidenton në çdo kohë gjendjen kontabël në sasi e vlerë për të gjithe asestet në magazine.

b)      Përpilon fletët e inventarit të aktiviteteve të qëndrueshme sipas zyrave në bashki,institucionete arsimit,kulturës,sportit,çerdhe,kopshte,gjendjes civile,ndriçimit rrugor etj.

c)      Rakordon gjendjen kontabël të aktiviteteve të qëndrueshme dhe inventarit të imët me inspektorene kontabilitetit analitik të aseteve industrial.

d)     Ndjek dhe kontrollon të gjitha lëvizjet e aktiviteteve të qëndrueshme në bashkëpunim me inspektorin e administrimit.

e)      Organizon punën për vlerësimin dhe evidentimin konform dispozitave ligjore të aseteve,pronë e Bashkisë.

f)       Kryen azhurnim periodik të dokumentacionit kadastral në regjistrat përkatës.

III– Dorëzimi i dokumenteve : Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi në një zarf të mbyllur, në zyrën e Protokoll-Arkivit :

– Letër motivimi për aplikim në vendin vakant.

– Një kopje të jetëshkrimit( CV);

– Një numër kontakti dhe adresën e plotë të vendbanimit;

– Fotokopje e diplomës( e noterizuar), nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj duhet ta ketë të njesuar pranë Ministrisë së Arsimit;

– Fotokopje e diplomës me listën e notave (të noterizuar), nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar;

– Vërtetim të gjendjes gjyqësore ;

– Fotokopje të një vlerësimi vjetor;

– Aktin e emërimit si nëpunës civil;

– Fotokopje të librezës së punës;

– Çertifikata ose dëshmi të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme;

– Fotokopje të kartës së identitetit.

Ky dokumentacion duhet të dorëzohet nga kandidati deri në datën 28.10.2021.

·                   IVRezultatet për verifikimin paraprak të kushteve minimale të procedures së lëvizjes paralele dhe të përmbushjes së kritereve specifike të vendit të punës do të dalin në date 02.11.2021nëpërmjet shpalljes së listës emërore të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit të dhe në stendën e informimit të publikut. Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 3 ditëve pune nga data e depozitimit të saj. Konkurrimi-Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë  (salla e mbledhjeve) në datën 12.11.2021 ora 10.00.

 • V/-Në intervistë kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre në këto fusha:

– Njohuritë për Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;

– Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”(I azhornuar);

– Ligjin nr.9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike;

– Kodin e Proçedurave Administrative;

– Ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”;

– Ligjin nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”

– Ligjin 9367,date 07.04.2005”Për parandalimin e konfliktit të interesit( I ndryshuar);

– Rregulloren e Brendshme të Bashkisë .

·         V/2-Mënyra e vlerësimit të kandidatëve:

Kandidatët do të vlerësohen nga Komisioni i Brendshëm ,ngritur pranë Bashkisë Kurbin, nëpërmjet dokumentacionit të dorëzuar dhe intervistës së strukturuar me gojë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidateve është 100 pikë, të cilat ndahen përkatësisht:

40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar i ndarë: 10 pikë për vlerësimin e jetëshkrimit (cv), 10 pikë për eksperiencën, 5 pikë për trajnimet, 10 pikë për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse (organizimi dhe zhvillimi i zgjedhjeve), 5 pikë për vlerësimet pozitive.;

60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë;

Komisioni, në përfundim të vlerësimit, përzgjedh kandidatin, i cili renditet i pari me pikët maksimale, për t’u emëruar në pozicionin  ku ka konkurruar si :“Specialist i  Burimeve Njerëzore” në administratën e Bashkisë Kurbin.

Në rast se dalin fitues më shumë se një kandidat, me pikë të barabarta, zbatohen parashikimet e pikës 23 Kreu II të Vendimit të Këshillit të Minstrave nr.242, Datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”.

·         V/3-Lista e fituesve do të shpallet në datën 16.11.2021. Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit  dhe në stendën e informimit të publikut, në datën 16.11.2021.

 

           

B- Procedura e Pranim ne Sherbimin Civil :

a.Nëse Komisioni i Brendshëm përfundon procedurën e lëvizjes paralele  pa asnjë të përzgjedhur, rinis procedura nëpërmjet procedurës së Pranimit ne Sherbimin Civil . Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë edhe jashte sherbimit civil.

b.Dokumentet dorëzohen, në zyrën e Protokoll-Arkivit 28.10.2021 te Bashkise Kurbin .

c.Ne datën 02.11.2021, do te shpallet lista e verifikimit paraprak  të kandidatëve  që do të vazhdojnë konkurrimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit për publikun. Këta do të jenë ata që plotësojnë të gjitha kërkesat e përgjithshme e të veçanta , të kërkuara më sipër.

d. Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse ,brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

 e. Konkurrimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me  gojë , me date 12.11 2021 Ora 1000 ,Salla  e Mbledhjeve në Bashki.

f. Faza e vlerësimit me procedurë e pranimit në Shërbimin Civil, me totalin e pikëve prej 100 pikë, është e strukturuar si vijon :

            a)20 pikë për dokumentacionin;

            b)40 pikë për vlerësimin me shkrim;

            c)40 pikë për intervistën e strukturuar me gojë.

g.Data e daljes së rezultateve të konkurrimit me procedurën  e Pranimit ne sherbimin civil:

a)      Lista e fituesve me mbi 70 pike( mbi 70% te pikëve) ,do te shpallet me date 16.11.2021.

b)       Njoftimi do te bëhet : në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit të publikut, në datën 16.11.2021.

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, Kreu IV, neni 22 “Pranimi ne Shërbimin Civil”; Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Kreu II, Bashkia Kurbin njofton se në administratën e saj ka 1 (një) vend të lirë pune në kategorinë ekzekutive në grupin e pozicionit të administrimit të posacëm, në pozicionin e mëposhtëm:

Ø  “Specialist për Burimet Njerëzore”, tek Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civilë të kategorisë së nivelit ekzekutiv në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

 

A-Lëvizja paralele :

Kushtet minimale që duhet të plotësojnë kandidatët për lëvizjen paralele janë:

1. Të jetë nëpunës civil i konfirmuar brenda të njëjtës kategori për të cilën aplikon.

2. Të mos ketë masë disiplinore në fuqi.

3. Të ketë të paktën një vlerësim pozitiv.

Kërkesa të veçanta për këtë vend pune janë :

1.Arsim të lartë te nivelit  bachelor DNP/DND/Master, Bachelor: “Drejtësi”, “Punës Sociale”

2. Të ketë përvojë pune më shumë se 1 vit në administratën publike; (avantazh)

 3.Zotërimi një gjuhe të huaj BE, (përbëjnë avantazh);

 4.Përbën avantazh kryerja e kualifikimeve të ndryshme ,brenda fushës;

 5.Të njohë e përdorë shumë mirë programet bazë në kompjuter;

  6.Të zotërojë aftësi të mira drejtuese, menaxhuese, raportuese, komunikimi me gojë/shkrim,  inisiative, i hapur ndaj çdo sfide me aftësi përshtatjeje ndaj ndryshimeve për transferimin e personelit, si dhe  aftësi për të punuar në grup;

 7.Paga e pozicionit, kategoria  :IV-a.

 

 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës (detyrat kryesore) për këtë pozicion janë:

Per Pozicionin Specialist për Burimet Njerëzore:

 1. Specialisti i Sektorit të Burimeve Njerëzore pergatit dhe administron dosjet dhe rregjistrin  e personelit në përputhje me Ligjin 152/2013.
 2. Bën të mundur ndjekjen e proçedurave të nevojshme për hartimin e planeve vjetore/mujore të trajnimeve të nëpunësëve civilë, realizimin e trajnimit të tyre sipas pozicioneve konkrete të punës me qëllim arritjen e standarteve në përputhje me kërkesat konkrete të sektorëve të administratës.
 3. Pergatit planin e pranimeve të reja në administratë dhe bën të mundur pranimin e nëpunësve  në shërbimin civil në përputhje me ligjin 152/2013 dhe VKM Nr.143 date 12.03.2014.
 4.  Bën të mundur ndjekjen e proçedurave të duhura për implementimin e standarteve  të përshkrimit të punëve për pozicionet e shërbimit civil si dhe vlerësimin e performancës me qëllim që përshkrimet dhe vlerësimet për çdo pozicion pune të realizohen në përputhje me standartet e miratuara në VKM Nr.143 datë 12.03.2014.
 5. Siguron zbatimin me korrektësi të disiplinës në punës dhe bën të mundur ndjekjen e proçedurave ligjore për zbatimin e masave disiplinore për nëpunësit e Administratës qe bëjnë shkelje disiplinore, me qëllim përmirësimin e performancës së punës nga nëpunësit e institucionit.

III– Dorëzimi i dokumenteve : Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi në një zarf të mbyllur, në zyrën e Protokoll-Arkivit :

– Letër motivimi për aplikim në vendin vakant.

– Një kopje të jetëshkrimit( CV);

– Një numër kontakti dhe adresën e plotë të vendbanimit;

– Fotokopje e diplomës( e noterizuar), nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj duhet ta ketë të njesuar pranë Ministrisë së Arsimit;

– Fotokopje e diplomës me listën e notave (të noterizuar), nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar;

– Vërtetim të gjendjes gjyqësore ;

– Fotokopje të një vlerësimi vjetor;

– Aktin e emërimit si nëpunës civil;

– Fotokopje të librezës së punës;

– Çertifikata ose dëshmi të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme;

– Fotokopje të kartës së identitetit.

Ky dokumentacion duhet të dorëzohet nga kandidati deri në datën 28.10.2021.

·                   IVRezultatet për verifikimin paraprak të kushteve minimale të procedures së lëvizjes paralele dhe të përmbushjes së kritereve specifike të vendit të punës do të dalin në date 02.11.2021nëpërmjet shpalljes së listës emërore të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit të dhe në stendën e informimit të publikut. Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 3 ditëve pune nga data e depozitimit të saj. Konkurrimi-Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë  (salla e mbledhjeve) në datën 12.11.2021 ora 10.00.

 • V/-Në intervistë kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre në këto fusha:

– Njohuritë për Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;

– Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”(I azhornuar);

– Ligjin nr.9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike;

– Kodin e Proçedurave Administrative;

– Ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”;

– Ligjin nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”

– Ligjin 9367,date 07.04.2005”Për parandalimin e konfliktit të interesit( I ndryshuar);

– Rregulloren e Brendshme të Bashkisë .

·         V/2-Mënyra e vlerësimit të kandidatëve:

Kandidatët do të vlerësohen nga Komisioni i Brendshëm ,ngritur pranë Bashkisë Kurbin, nëpërmjet dokumentacionit të dorëzuar dhe intervistës së strukturuar me gojë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidateve është 100 pikë, të cilat ndahen përkatësisht:

40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar i ndarë: 10 pikë për vlerësimin e jetëshkrimit (cv), 10 pikë për eksperiencën, 5 pikë për trajnimet, 10 pikë për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse (organizimi dhe zhvillimi i zgjedhjeve), 5 pikë për vlerësimet pozitive.;

60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë;

Komisioni, në përfundim të vlerësimit, përzgjedh kandidatin, i cili renditet i pari me pikët maksimale, për t’u emëruar në pozicionin  ku ka konkurruar si :“Specialist i  Burimeve Njerëzore” në administratën e Bashkisë Kurbin.

Në rast se dalin fitues më shumë se një kandidat, me pikë të barabarta, zbatohen parashikimet e pikës 23 Kreu II të Vendimit të Këshillit të Minstrave nr.242, Datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”.

·         V/3-Lista e fituesve do të shpallet në datën 16.11.2021. Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit  dhe në stendën e informimit të publikut, në datën16.11.2021.

 

           

B- Procedura e Pranim ne Sherbimin Civil :

a.Nëse Komisioni i Brendshëm përfundon procedurën e lëvizjes paralele  pa asnjë të përzgjedhur, rinis procedura nëpërmjet procedurës së Pranimit ne Sherbimin Civil . Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë edhe jashte sherbimit civil.

b.Dokumentet dorëzohen, në zyrën e Protokoll-Arkivit 28.10.2021 te Bashkise Kurbin .

c.Ne datën 02.11.2021, do te shpallet lista e verifikimit paraprak  të kandidatëve  që do të vazhdojnë konkurrimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit për publikun. Këta do të jenë ata që plotësojnë të gjitha kërkesat e përgjithshme e të veçanta , të kërkuara më sipër.

d. Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse ,brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

 e. Konkurrimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me  gojë , me date 12.11 2021 Ora 1000 ,Salla  e Mbledhjeve në Bashki.

f. Faza e vlerësimit me procedurë e pranimit në Shërbimin Civil, me totalin e pikëve prej 100 pikë, është e strukturuar si vijon :

            a)20 pikë për dokumentacionin;

            b)40 pikë për vlerësimin me shkrim;

            c)40 pikë për intervistën e strukturuar me gojë.

g.Data e daljes së rezultateve të konkurrimit me procedurën  e Pranimit ne sherbimin civil:

a)      Lista e fituesve me mbi 70 pike( mbi 70% te pikëve) ,do te shpallet me date 16.11.2021.

b)       Njoftimi do te bëhet : në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit të publikut, në datën 16.11.2021.

 

 Për sqarime të mëtejshme mund të kontaktoni në adresën: Bashkia Kurbin email bashkiakurbin@gmail.com

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA PEQIN VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, bashkia Peqin shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

– Drejtor i Drejtorisë të të Ardhurave, Lejeve dhe Licensave – Kategoria: II-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje_Drejtor_Drejtoriate

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA POGRADEC VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Pogradec shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

1(një ) pozicion- Inspektor  për mbrojtjen e konsumatorit               ( Veteriner), Inspektoriati i Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Tregjeve, Drejtoria e Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit, Kategoria e pagës IV-a.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Inspektor per mbrojtjen e konsumatorit ( shpallje)

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

KËSHILLI I QARKUT VLORË VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII të VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Vlorë shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin :

 

Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve, Sektori i Financës/Buxhetit dhe Shërbimeve në Këshillin e Qarkut Vlorë, kategoria III B

 

Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Këshillin e Qarkut Vlorë: Klasa III B (Bazuar në V.K. M Nr.187, datë 08.03.2017, lidhja Nr.1)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Ok Shpallje-per-Specialist- Finance

Shpallje Poz. Drejtor i DAMT

 

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA PEQIN VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Peqin shpall proçeduren e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

 

 • – 1 (një) Specialist jurist në Drejtorinë e Shërbimeve Bujqësore, Veterinare dhe Pyjeve të bashkisë Peqin – kategoria IV-a
 1. Pergjegjes i Sektorit të Shërbimeve Bujqësore dhe Veterinare – Kategoria: III-b
 2. 2 (dy) specialistë pranë Sektorit të Aplikimit të Projekteve dhe Integrimin Evropian, në Bashkine Peqin – kategoria IV-a
 3. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive
Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA HIMARË VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II dhe III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“, i ndryshuar me VKM nr. 748, datë 19.12.2018 , Bashkia Himarë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA DEVOLL VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II ,III,IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore në Bashkinë  Devoll , shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të  pranimit në Shërbimin Civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

 

 • 2 (dy) Inspektor ne Inspektoriatin tatimor,kundravajtjeve administrative dhe debitoreve ,konfiskim dhe sekuestrim në Drejtorinë e të Ardhurave dhe Menaxhimit Financiar  , kategoria e pagës VI-a
 • 1.SPECIALIST PER INTEGRIMIN,MONITORIMIN DHE RAPORTIMIN
  2.SPECIALIST PER MAREDHENIET ME DIASPOREN
 • 1 (nje) Specialist të  Sektorit të Emergjencave Civile, Kategoria e pagës IV-a;
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR
 • archive (1)
Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA KORÇË VEND I LIRE PUNE

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil, për kategorinë e mesëm drejtuese, për pozicionin:

 

 • 1 (një) Drejtor i Drejtorisë të Strehimit Social dhe Menaxhimit të Banesave Sociale, kategoria II b.
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shpallja DSCMBS