Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA LEZHË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të
lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kushteve të ngritjes në detyrë, pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

1. Drejtor në Drejtorinë e Financës dhe Buxhetit – Kategoria II-b.
Kandidatet e kualifikuar për të vazhduar fazen e dytë të konkurimit janë:

1. Brikena Vuksani

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 04.10.2021 ora 10:00, në ambientet e Këshillit të Bashkisë Lezhë.

Categories
Njoftime

Programi i Vetëpunësimit për vitin 2021

Në zbatim të Programit të Qeverisë Shqiptare dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për aplikimin në Programet e Nxitjes së Punësimit, AKPA në Buletinin e Njoftimeve Publike të APP  Nr.45 datë 29.03.2021, ka njoftuar në lidhje me fondin e akorduar nga Buxheti i Shtetit për Programet e Nxitjes së Punësimit për vitin 2021 dhe hapjen e aplikimeve për punëdhënësit e interesuar.

Në zbatim të VKM-së Nr.348, datë 29.04.2020 “Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të nxitjes së punësimit nëpërmjet vetëpunësimit”, Kreu III, “Rregullat dhe procedurat për përfitimin e programit të vetëpunësimit”, pika 1, “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive nëpërmjet  strukturave të saj, publikon informacionin e nevojshëm në Buletinin e Njoftimeve Publike dhe më platforma të tjera në lidhje me zbatimin e programit dhe zhvillon fushatë informuese për aplikim për të gjithë personat e interesuar, për mundësinë e pjesëmarrjes si dhe kriteret dhe proçedurat e aplikimit” dhe pika 2 “Afati për të aplikuar në këte program për të gjithë punëkërkuesit e papunë, është 30 (tridhjetë) ditë kalendarike nga data e shpalljes së thirrjes”, AKPA njofton shpalljen e thirrjes dhe nëpërmjet strukturave të saj fton të gjithë punëkërkuesit e papunë të regjistruar në zyrat vendore të punësimit të cilët kanë një ide biznesi të marrin pjesë në këtë konkurim.

· Punëkërkuesit me të drejtë aplikimi duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

1.Është punëkërkues i papunë i regjistruar në strukturen vendore të punësimit.

2.Ka një ide biznesi, e cila nuk është në kundërshtim me kriteret e konkurrueshmërisë, të përcaktuara në dispozitat e Kodit të Punës dhe që deklarohet në bazë të formulari të posaçëm.

· Punëkërkuesit duhet të paraqesin pranë strukturës përkatëse vendore të punësimit ose të ngarkojë në mënyrë elektronike dokumentat:

1.Formularin e aplikimit;

2.Vërtetim që personi nuk ka detyrime tatimore;

3.Kopje të dokumentit identifikues.

Fondi i nxitjes së punësimit sipas kreut I pika 3 mbulon shpenzimet për:

1.Grantin për hapjen e biznesit të ri

2.Vlerësimin e planit të biznesit

Programi i Vetëpunësimit për vitin 2021 do të zbatohet në 12 Drejtoritë Rajonale të AKPA-s

 

Afati për të aplikuar dhe dorëzuar dokumentacionin për të gjithe punëkërkuesit e papunë të interesuar eshtë 30 (tridhjetë) ditë kalendarike nga Njoftimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të APP-së.

 

 Shpallur në Buletinin Nr. 140 datë 20 Shtator 2021 të  Agjencisë së Prokurimit Publik
 
Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA LEZHË VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Planit të Pranimeve në
Shërbimin Civile të vitit 2021, miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.92, datë 11.02.2021, Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.102 datë 15.02.2021 “Për miratimin e pozicioneve të kategorisë
së ulët dhe të mesme drejtuese të cilat do të jenë të hapura për konkurim nga jashtë shërbimit civil”, i ndryshuar, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit ne
sherbimin civil për pozicionin:

Drejtor në Drejtorinë Juridike- Kategoria II-b.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1. Publikim vendi i lire …

Categories
Njoftime

Programi i Punëve Publike në Komunitet

Në zbatim të Programit të Qeverisë Shqiptare, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, për aplikimin në Programet e Nxitjes së Punësimit, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (AKPA) në Buletinin e njoftimeve Publike Nr.45 datë 29.03.2021, ka publikuar shpërndarjen e fondeve të akorduara nga Buxheti i Shtetit për Programet e Nxitjes së Punësimit për vitin 2021 dhe hapjen e aplikimeve për punëdhënësit e interesuar. Në zbatim të VKM-së Nr.535, datë 08.07.2020, “Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e Programit të Punëve Publike në Komunitet” (PPPK), Kreu V, “Rregullat dhe procedurat për zbatimit”, pika 1 dhe 2, AKPA njofton Shpalljen e thirrjes për aplikim në PPPK. Sipas Kreut III “Kriteret e Aplikimit”, pika 4, Punëdhënësit e regjistruar në zyrën e punësimit, me të drejtë përfitimi në PPPK, jane: a. Organizata jofitim prurëse; b. Organizata të shoqërisë civile; c. Biznese sociale/ sipërmarrje sociale/ ndërrmarje sociale; d. Institucione publike. Programi i PPPK për vitin 2021 do të zbatohet në 12 Drejtoritë Rajonale të AKPA-s. Afati për të aplikuar dhe dorëzuar dokumentacionin për të gjithë punëdhënësit e interesuar fillon nga data e publikimit të njoftimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të APP-së. Dokumentacioni do të dorëzohet në protokollet e Drejtorive Rajonale të AKPA-s. Bashkëlidhur këtij njoftimi do të gjeni, Termat e Referencës për “Programin i Punëve Publike në Komunitet”.
 Shpallur në Buletinin Nr. 140 datë 20 Shtator 2021 të  Agjencisë së Prokurimit Publik
Categories
Shpallja e fituesit

AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22, 25, te ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe  Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr.243, datë 18.03.2015, Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të përgjithëshme dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim për procedurën e lëvizjes paralele, njofton se:

 

 • Nuk ka asnjë aplikim për procedurën e lëvizjes paralele

 

për pozicionin; Specialist, Sektori i Zhvillimit Teknologjik

Categories
VLP Institucionet e pavarura

GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR VEND I LIRE PUNE

Bazuar ne ligjin nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”,  shkresës së KLGJ-së me nr. 1671 prot., datë 09.03.2020, me lëndë: “Mbi miratimin e shtesës në organikën e gjykatës”, Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ,bën këtë njoftim për shpalljen e  konkurrimin për 1(një) vend të lirë pune, si më poshtë :

 

– Për 1 (një) vend, në pozicionin nëpunës gjyqësor/ftues, pranë Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim per shpallje nepunes gjyqesore

deklaratat e kandidateve-1-17

Categories
Shpallja e fituesit

Bashkia Lushnje REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

 

 Lloji i diplomës “Inxhinieri Ndertimi” niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional” (Specialist)

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Lushnje në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.

Categories
Shpallja e fituesit

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare Verifikim Paraprak

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe VKM-së nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e provës dhe emërimin në kategorine
ekzekutive” i ndryshuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), njofton se:
– Z. Arli Minga do të vazhdojë konkurimin në procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive.
Konkurimi
– Testimi me shkrim do të zhvillohet në ambientet e AKEP (salla e mbledhjeve), Rr.Reshit Çollaku, në datën 08.10.2021 ora 09:30.
– Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e AKEP (salla e mbledhjeve), Rr.Reshit Çollaku, në datën 08.10.2021 ora 12:30.
Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit për Nivelin Ekzekutiv në AKEP-KPP, nëpërmjet vlerësimit të jetëshkrimit, vlerësimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë.
Totali i pikëve të vlerësimit të kandidateve është 100 pikë, të cilat ndahen përkatësisht:
a) për vlerësimin e jetëshkrimit (CV) të kandidatëve, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 15 pikë;
b) për intervisten e strukturuar me goje, deri në 25 pikë;
c) për vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë.
Pas përfundimit të vlerësimit të testit me shkrim, nëse kandidati grumbullon më shumë se (mbi
30 pikë e lart), nga vlerësimi me shkrim ai kualifikohet për intervistën e strukturuar me gojë dhe vlerësimin e jetëshkrimit.
Komiteti, në përfundim të vlerësimit, përzgjedh kandidatin, i cili renditet i pari me pikët maksimale, për t’u emëruar në pozicionin

Specialist i Çështjeve të Faciliteteve Shoqëruese dhe Infrastrukturës.

Në rastet e kandidatëve me pikë të barabarta, zbatohen parashikimet e pikës 13, Kreu IV të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar.
Lista e fituesve me mbi 70 pikë (mbi70%) do të njoftohet në datën 08.10.2021.
Njoftimi do të publikohet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të AKEP

Categories
Shpallja e fituesit

Bashkia Cerrik REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Cërrik në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

(Specialist i ndihmes ekonomike)

 • Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:
 1. Elvina C ala

Intervista e strukturuar me gojë do tëzhvillohet në datën 01.10.2021, ora 12.00 në ambientet e sallës se Këshillit Bashkiak Bashkia Cërrik

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Cërrik në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

Specialist informimi

 • Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:
 1. Entela Mustafa

Intervista e strukturuar me gojë do tëzhvillohet në datën 01.10.2021, ora 12.00 në ambientet e sallës se Këshillit Bashkiak Bashkia Cërrik

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Cërrik në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

Specialist i  kadastres bujqesore

 • Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:
 1. Ankleida Llapushi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 01.10.2021, ora 12.00 në ambientet e sallës se Këshillit Bashkiak Bashkia Cërrik

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Cërrik në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

Specialist i GIZ

 • Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:
 1. Ermir Kabashi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 01.10.2021, ora 12.00 në ambientet e sallës se Këshillit Bashkiak Bashkia Cërrik

 

Categories
VLP Institucionet e pavarura

AVOKATI I POPULLIT VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut II dhe të III-të të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit shpall procedurat e Lëvizjes Paralele dhe të Ngritjes në Detyrë, për pozicionin:

 

 1. Përgjegjës, në Sektorin e Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Integrimit Evropian, (Kategoria e pagës III-a)
 2. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHPALLJE Pergjegjes Sektorit te Bashkepunimit Nderkometar dhe Integrimit Evropian ( 23 Shtator 2021)