Categories
sherbimi kombetar i punesimit VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Fier Vende te lira pune

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14 datë 27.05.2021“Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

 

Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Fier, ju njofton krijimin e vendet e lira për pozicionet:

 • 1 (një) instruktor/e per instalim dhe mirembajtje e rrjetit elektrik Berat.
 • 1 (një) instruktor/e per instalim dhe mirembajtje hidraulike Berat
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim per vend te lire DROFPP FIER
Categories
sherbimi kombetar i punesimit VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Vlorë Vend i lire pune

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14 datë 27.05.2021“Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

 

Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Vlorë, ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionin:

Categories
sherbimi kombetar i punesimit VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE SHKOLLA E MESME BUJQËSORE “RAKIP KRYEZIU” FIER VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”,  Udhezimit nr. 14 date 27.05.2021

“Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”;

Shkolla e mesme bujqësore “Rakip Kryeziu” ju njofton  për krijimin e vendit të lirë për pozicionin:

 

Mësimdhënës i teorisë profesionale për lëndën Bazat e sipërmarrjes

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim per vend te lire pune Shkolla e Mesme Rakip Kryeziu

Categories
Shpallja e fituesit

Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të pikës 9, të Kreut VII, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se, për pozicionin:

 

 • 2 (dy) Specialistë në Sektorin e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, pranë së Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë-Kategoria III-b

 

Kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë:

 

 • Mimoza Toska

 

Intervista e strukturuar me gojë do  të  zhvillohet  në  datë  30.07.2021,  ora  10:00,  në  ambientet  e Zyrës së Inspektorit të Lartë Drejtësisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Godina nr. 13, Tiranë.

 

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA TIRANË Rezultatet e verifikimit

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. 649- Pergjegjes Sektori – Sektori i Zhvillimit Strategjik te Pyjeve dhe Kullotave, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Pergjithshme e Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. 646-Specialist- Sektori i Njesise se Mbrojtjes se Femijeve ,Drejtoria e Mbrojtjes dhe Perfshirjes Sociale,Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Sociale. Bashkia Tirane Kategoria:III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Anjeza Balliu          12. Jonida Sallaku
2. Antoneta Ozuni       13. Klodiana Kule
3. Arjela Selimi           14. Kristina Dedëgjoni
4. Besmir Bano           15. Marjana Molla
5. Dafina Gora bileri   16. Marjeta Koçi
6. Eni Xhafa                 17. Mira Hyseni
7. Erilda Troksi            18. Natasha Kotorri
8. Flogerta Koci           19. Ornela Bajrami
9. Flutura Muça           20. Rajmonda Keci
10. Griselda Likaj       21. Suada Burgu
11. Ilirda Çobani

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 28/07/2021 1 ora 11.00 Bashkia Tirane
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31/07/2021 12.00 Bashkia Tirane

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

 1. 650- Specialist – Specialist i Perkrahjes Sociale, Zyra e Shërbimeve Socizle, Njësia Administrative Zall Bastar Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 24/7/2021, do të njoftohen nëpërmjet faqes, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA VAU DEJËS VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicionëve të punës në institucionet e administratës shteterore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

 • 2(dy) Specialistë në Sektorin e Arsimit, Rinisë, Sportit dhe Shëndetësisë
 • 1 (Një) Specialist në Sektorin Aseteve, Drejtoria Juridike, e Prokurimeve dhe Integrimit
 • 2 (Dy) Specialistë në Sektorin e GIS dhe Kadastrës, Drejtoria Planifikimit të Territorit dhe Investimeve Publike.
 • 2 (Dy) Specialistë në Sektorin e Investimeve dhe Projekteve Publike, Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Investimeve Publike.
 • 3(Tre)  Specialistë në Sektorin e Shërbimit Social
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Untitled_Message
Categories
Shpallja e fituesit

AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22, pika 4 dhe nenit 25, te ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut III, IV, të Vendimit Nr.243, datë 18.03.2015, Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të përgjithëshme dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit të procedures të pranimit në shërbimin civil, për pozicionin;

 

Specialist, Sektori e Sigurisë Fizike dhe Qarkullimit të Informacionit te Klasifikuar   

 

janë:

 

 1. Anxhela Deçka
 2. Bajram Brari
 3. Prendë Cubi

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në:

 

 • ambientet e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit;
 • datën: 07. 2021;
 • ora: 11 : 00
Categories
Shpallja e fituesit

Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, , të Kreut IV, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se, për pozicionin:

 

 • 1 (një) Specialist në Sektorin e Auditimit të Brendshëm, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë -Kategoria III-b.

 

Nuk është paraqitur asnjë kandidat për konkurrim.

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA PUSTEC VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin Kreu i III “Ndarja e Funksioneve, nivelet, detyrat,procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”,  Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Pustecit njofton se në Sektorin  e MZSH-së shpallet:

1 (nje)  vend I  lire pune  në pozicionin:

– Asistent Zjarrfikes     1 (nje) pozicion     (niveli bazë)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR vend-i-lire-punonjes-MZSH

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA DELVINË SHPALLJE FITUESI

Bashkia Delvinë në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil” i ndryshuar , si dhe kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve njofton se për pozicionet :

1-Specialist e Emergjencash Civile –Bashkia Delvinë- kategoria –IV-a,

 

Kandidati  fitues ( të renditur sipas rendit alfabetik) është:

 

1.Fation           Kasi

Drejtoria e Burimeve Njerëzore  të Bashkisë Delvine në zbatim të nenit 32 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, VIII të Vendimit Nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”,e ndryshuar me VKM-në nr.388, datë 06.06.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM-në nr. 118, datë 05.03.2014, Kreu VIII, si dhe në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”, njofton përfundimin e procedurës për pozicionin Sekretar i Përgjithshëm pa aplikant.