Categories
Shpallja e fituesit

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Vlore Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit të Kryeministrit.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar  shpall  njoftimin në portalin e AKPA-së,   si më poshtë:

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ju njofton listën paraprake të kandidatëve të kualifikuar për në fazën e dytë për pozicionin: Mësimdhënës me kohë të pjeshme i formimit teorik- praktik, në kursin “Kuzhine”, Sarande në Drejtorinë Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik Vlore si më poshtë:

 • Znj.Zoica Ndreu  mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Kuzhine”, Sarande
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1390.6
Categories
Shpallja e fituesit

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik për Zonën Verilindore Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit të Kryeministrit.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar  shpall  njoftimin në portalin e AKPA-së,   si më poshtë:

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ju njofton listën paraprake të kandidatëve të kualifikuar për në fazën e dytë për pozicionin: Mësimdhënës me kohë të pjeshme i formimit teorik- praktik, në Drejtorinë Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik për Zonën Verilindore si më poshtë:

 • Pal Mbrozi, mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Instalime dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik”, rajoni Pukë.
 • Blerina Gega, mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Parukeri”, rajoni Pukë.
 • Përparim Laçi, mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Shërbime në Bujtina”, rajoni Pukë.
 • Arben Regji, mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Servis motorri në automjetet e lehta”, rajoni Laç.
 • Mirand Domi, mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Kuzhinë”, rajoni Kukës.
 • Joana Rami, mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Rrobaqepsi”, rajoni Mat.
 • Robert Lleshi, mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Mekanik”, rajoni Mat.
 • Benard Disha, mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Instalime dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik”, rajoni Bulqizë.
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1423.3

 

Categories
sherbimi kombetar i punesimit VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Shkolla e Mesme Profesionale Bujqesore Kamez Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Urdhërit të Kryeministrit datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar shpall njoftimin per vendin e lire, si më poshtë:

Pozicioni i punës:

 • Mësimdhënës i teorise profesionale në drejtimin Sherbimi Social Shendetesor – ne Shkollen e mesme Profesionale Bujqesore Kamez;
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1801.1
Categories
Shpallja e fituesit

Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 32, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të Kreut VIII të VKM nr.118, datë 5.3.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të afatit të ankimit,  ju njofton se, për pozicionin:

 • Sekretar i Përgjithshëm, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – kategoria-I-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

 • Dëshira Pasko

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 28/06/2021, ora 09:00, në ambientet e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Godina nr. 13, Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 28/06/2021, ora 10:30, në ambientet e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Godina nr. 13, Tiranë.

Categories
Shpallja e fituesit

INSTITUTI I STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT Rezultatet e verifikimit paraprak

Njësia e Burimeve Njerëzore, bazuar në nenin 22 të Ligjit 152/2013, “Për Nëpunësin Civil“ si dhe të VKM 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ka zhvilluar verifikimin paraprak të kandidatëve për pozicionet  vakant në ISKK të përcaktuar në Urdhrin e Brendshëm të Drejtorit Ekzekutiv të ISKK  me  Nr. 12, datë 19.05.2021 për:

1 ( një ) – “Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse”, në ISKK.

Kategoria e pagës II-B.

Të diplomuar Niveli  Master  në Shkencat Ekonomike:

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar konkurimin  për ngritje në detyrë janë si më poshtë:

 1. Zoica Graçi

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.06.2021 ora 11:00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar  në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë, e cilat do të zhvillohet po në të njëjtën datë në orën,12:00 , në ambientet e Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në adresën: Rruga George.W.Bush, Godina e Institutit të Ish të Përndjekurve Politike, Kati i parë.

Ankesat për rezultatet e verifikimit paraprak të bëhen brenda 5 ditëve pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në ISKK në adresën elektronike info@iskk.gov.al.

Categories
Shpallja e fituesit

Bashkia Lushnje REZULTATET E VERIFIKIMIT

Lloji i diplomës “Shkenca Humane” niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Lushnje në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA KORÇË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të kreut  VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve:

 

 • 1 (një) Specialist për Mbledhjen dhe Përpunimin e të Dhënave Demografike etj., në Sektorin për Administrimin e Rregjistrit të Territorit, në Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Kategoria e pagës III.b.

 

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.(Nuk ka aplikant)!

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të kreut  VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve:

 

 • 1 (një) Specialist Projektues, në Sektorin e Planifikimit të Territorit, në Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Kategoria e pagës III.b.

 

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.(Nuk ka aplikant)!

 

Vëmendje! Duke filluar nga data 21.06.2021, do të njoftohen në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, lista e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për proceduren e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

 

Në zbatim  të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243 datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranëi të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

 • 1 (një) Specialist për Mbrojtjen e të drejtave të Fëmijëve, në Sektorin e Shërbimeve Sociale, në Drejtorinë e Kujdesit Social, kategoria a.

 

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

 • Nertila Lika

 

 • Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 06.2021, ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.
 • Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 06.2021, ora 13:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.
Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. 637- Drejtor – Drejtor i Menaxhimit te Aktiviteteve, Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tirane – Kategoria: II-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Evans Kendella

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 25/06/2021 ora 11.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25/06/2021 12.00 Bashkia Tirane

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 1. 638-Përgjegjës Sektori – Sektori i Monitorimit te Qendrave dhe Institucioneve, Drejtoria e Monitorimit te Puneve Publike, Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Ferda Zaimi
2. Lorena Manjani

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26/06/2021 ora 11.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26/06/2021 12.00 Bashkia Tirane

 

 

Categories
Shpallja e fituesit

KESHILLI I QARKUT KUKES VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, neni 22 dhe Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Këshilli I Qarkut Kukës për pozicionin:

 

 • Specialist për Çështjet Sociale, Arsimit dhe Kulturës, III-b.

 

Njofton se nuk ka kandidatë që plotëson kushtet për lëvizjen paralele.

 

Categories
VLP Institucionet e pavarura

GJYKATA KUSHTETUESE VENDE TE LIRA PUNE

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA), pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe në vendimin e Kuvendit nr. 82/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit    nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit” i ndryshuar, rishpall:

 

–  1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist IT”

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Rishpallje vende vakante Specialist IT dhe perkthyes 10 06 2021