Categories
Shpallja e fituesit

Bashkia Durrës Shpallje fituesi

 

Lista e konkurentëve të përzgjedhur për të kaluar në fazën e dytë në kategorinë ekzekutive dhe kategorinë e mesme drejtuese:

Ada                  Tushaj

Agim                Golemi

Bianka             Skorja

Blerta               Alizoti

Debora             Demuҫaj

Drita                Çuni

Eglantina          Qemali

Elinda              Myzeqari  Brahimi

Elton                Zorba

Ergisa               Doko

Ermal               Lama

Eulin                Koҫiaj

Fabio               Ibrahimi

Gazmir             Dauti

Ilda                  Gjyli

Kreshnik          Maҫi

Ondis               Prifti

Ornela              Xhanari

Silvana             Lama

Soren               Dedja

 

Konkurimi me shkrim do të zhvillohet në datën 04.12.2020, ora 1100, pranë Bashkisë. 

Intervista e strukturua me gojë do të zhvillohet në orën  1300.

Rezultatet e konkurimit do të dalin më datë  09 .12.2020.

Në zbatim të masave kundër covid-19 konkurentët do te ndahen në dy grupe në salla të ndryshme.

Categories
Shpallja e fituesit

INSTITUTI I STATISTIKAVE SHPALLJE FITUESI

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

1. Specialist – Sektori Marredhenieve me Publikun, Drejtoria e Komunikimit dhe Publikimeve, , Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët tues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Enkelejt Avdyli

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

1. Specialist – Sektori i Regjistrit Statistikor te Ndermarrjeve, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët tues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Xhesika Ramaj

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:

1. Specialist – Sektori i Planikimit dhe Monitorimit te Mbledhjes se te Dhenave, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët tues është/janë:

1. Armand Hyka 77.2 pikë

Instituti i Statistikave,në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të procesit të ankimimit për pozicionin/pozicionet:

1. Specialist – Sektori i Auditimit te Brendshem, , Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Njofton përfundimin e procedurës pa tues!

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA LEZHË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, per proceduren e shpallur per konkurim per pozicionin:

1. Specialist IT në Sektorin e Përsonelit dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, kategoria IV-a

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të
shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, per proceduren e shpallur per konkurim per grupin e pozicioneve:

1. Specialist në Sektorin e Shërbimeve Publike, Trasnportit, Infrastruktures dhe Mjedisit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Infrastruktures dhe Mjedisit, Kategoria III-b.

2. Specialist në Sektorin e Shërbimeve Publike, Trasnportit, Infrastruktures dhe Mjedisit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Infrastruktures dhe Mjedisit, Kategoria III-b.

3. Specialist në Sektorin e Shërbimeve Publike, Trasnportit, Infrastruktures dhe Mjedisit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Infrastruktures dhe Mjedisit, Kategoria III-b.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të
shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA BERAT REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika 2, të  Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në Bashkinë Berat, në përfundim të verifikimit  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  të  pranimit në shërbimin civil  dhe kërkesave të veçanta  të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i  kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit për pozicionin:

 

 • Specialist i Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.

 

1.Redina Hasanaj

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën  09.12.2020, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  09.12.2020, ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

Categories
Shpallja e fituesit

Këshilli i Lartë Gjyqësor Verifikim paraprak

Në zbatim të nenit 25 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; si dhe të kreut VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta për pranimin në shërbimin, civil të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për pozicionin:

 • Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve për Administratën, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative, (kategoria III-b)

 

Kandidatët e kualifikuar, për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 

 1. Adela Gjevori;
 2. Ervina Xhixha;
 3. Ilda Koçi;
 4. Grid Marku;
 5. Olta Saliasi;
 6. Xhojsi Mema.

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 03.12.2020, ora 10:00, në Këshillin e Lartë Gjyqësor.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 03.12.2020, ora 14:00 në Këshillin e Lartë Gjyqësor.

 

Categories
VLP Institucionet e pavarura

Këshilli i Lartë Gjyqësor Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Lartë Gjyqësor shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil, për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 

 • 1 (një) pozicion – Specialist në Sektorin e Standardeve dhe Infrastrukturës së IT, Drejtoria IT & Menaxhimit të Çështjeve, Departamenti i Administrimit të Gjykatave dhe Teknologjisë së Informacionit, (kategoria III-b)
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (2)
Categories
Shpallja e fituesit

Zyra e Inspektorit të Lartë i Drejtësisë Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut III, të VKM nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Zyra e Inspektorit të Lartë i Drejtësisë, në përfundim të procedurës së ankimimit, ju njofton se, për pozicionin:

 

 • 4 (katër) Ndihmës Inspektor, Njësia e Ndihmës Inspektorëve, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – kategoria: II-b.

 

Kandidatët fitues janë:

 

 • Hajdar Noka
 • Armand Dumani
 • Loreta Jashari
 • Migena Bako
 • Në zbatim të nenit 22, të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut IV, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se, për pozicionin:
  • 1 (një) Specialist (Burime Njerëzore) në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Arkiv Protokollit, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë-Kategoria III-b.

   

  Kandidat fitues është:

  • Flogerta Biba

 

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA KORÇË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

• 1 (një) Përgjegjës i sektorit të migracionit dhe diaspores në drejtorinë e turizmit, teknologjive të informacionit, arsimit, migracionit dhe diasporas, katëgoria III.a/1
Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:
– Etelka Ilia

A- Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 07.12.2020, ora 11:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.
B- Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 10.12.2020, ora 11:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

Categories
VLP Institucionet e pavarura

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Vend i lirë pune

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  Kreu II, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e KQZ-së ka 1(një) vend të lirë pune në pozicionin,

Drejtor në Drejtorinë Komunikimit. Kategoria e pagës II-b.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (1)

Categories
Shpallja e fituesit

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Shkolla e Mesme Profesionale “Beqir Çela” Durrës Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ju njofton listën paraprake të kandidatëve të kualifikuar për në fazën e dytë për pozicionin: Mësues i formimit praktik në Shkollën e Mesme Profesionale “Beqir Çela” Durrës, si më poshtë:

 • Arben Limanaj, mësues i formimit praktik, drejtimi Elektronike e Integruar me Elektroniken

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

shkolla beqir cela durres shpallje fituesi