KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II, IV dhe VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, urdhrit nr. 42, datë 01.02.2024 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil për vitin 2024” njësia përgjegjëse pranë Komisionit të Prokurimit Publik shpall procedurën e lëvizjes paralele, dhe pranimit  në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:

 “Specialist Buxhet” në Sektorin e Financës, Burimeve      Njerëzore dhe Trajnimeve në Drejtorinë e Monitorimit Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: IV-1, një vend vakant.

“Specialist Jurist” në Sektorin e Monitorimit të Zbatimit të Vendimeve dhe Shërbimit Ligjor në Drejtorinë e Monitorimit Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: IV-1, një vend vakant.

“Inspektor” në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-1, me profil ekonomist / jurist / inxhinier 4 (katër) vende vakante;

“Inspektor” në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-1, me profil ekonomist / jurist / inxhinier, 4 (kater) vende vakante.

“Drejtor” në Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës, në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: II-1 (1 (një) vend vakant.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

ShpalljeSpecialist Buxheti (1)

Shpallje Drejtor Drejtorie

Shpallje Inspektor

Shpallje Specialist Jurist