BASHKIA MALLAKASTËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetëore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Mallakastër shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  • Specialist Tatim-Taksa, Sektori i Tatim-Taksa Kategoria IV- A 1 (një)
  • Specialist Finance, Sektori i Financës, Kategoria IV- A 1 (një)
  • Specialist Page, Sektori i Financës, Kategoria IV- A 1 (një)

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Mallakastër shpall proçedurat e lëvizjes paralele ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

  •  “Drejtor i Administrimit, Zhvillimit të Territorit dhe Projekteve.”,kategoria II-b (nje)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje për pozicionin drejtor i Administrimit ,Zhvillimit të Territorit dhe Projekteve shpallje specialist PAGE shpallje Specialist finance Shpallje Specialist tatim taksa