BASHKIA DIMAL, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, , të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni Bashkia Dimal shpall procedurën e konkurimit të hapur:

  • Drejtor i Drejtorisë Planifikimit të Territorit, kontrollit te Objekteve, Strehimit, Transportit dhe Emergjencave Civile.
  • Specialist për menaxhimin e kërkesë-ankesave në sistemin dixhital., Kategoria e pagës IV-a
  • Specialist i Menaxhimit të Aseteve, Kategoria e pagës IV-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 0. Specialist i Menaximit te aseteve SHPALLJE 0-0-shpallje Sp. per kerkese ankesat 0shpallje drejtor urbanistike