Qendra e Pritjes për Azil, Vend i lire pune

Në mbështetje të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në RSH”, i ndryshuar, neni 19 pika 1, si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; të ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative në RSH”; të ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, i ndryshuar, si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; të ligjit nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”, i ndryshuar, si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij

Qendra e Pritjes për Azil (QPA) shpall 1 vend vakant:

1. Shofer – Klasa e pagës III

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Kërkesë për publikim (QPA) Shofer