MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Vendimin të Këshillit të Ministrave Nr. 20, datë 18.1.2023 “Për një ndryshim në vendimin nr. 298, datë 20.4.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Turizmit” Ministria e Turizmit dhe Mjedisit shpall pozicionin si me poshte :

 

Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Turizmit

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

SHPALLJE DREJTOR AKT