KUVENDI, VEND I LIRE PUNE

 Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se; në Administratën e tij ka (1 ) një vend të lirë pune, në pozicionin: “Specialist–inxhinier/arkitekt”, në Shërbimin e Mirëmbajtjes.

  1. Paga është e kategorisë III-b.
  2. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftim Pune-Inxhinier