Kuvendi i Shqipërisë, Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, vendimit të Byrosë nr.52 “për disa shtesa dhe ndryshime në strukturën e Administratës së Kuvendit” datë 26.06.2023 Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, njofton se;

 

“Koordinator” në Sekretariatin Teknik të Komisionit për Çështjet Europiane, pranë Shërbimit të Integrimit Europian,  Kategoria e pagës III, klasa III-1

“Koordinator” në Sekretariatin Teknik të Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian, pranë Shërbimit të Integrimit Europian. Kategoria e pagës III, klasa III-1

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Për publikim në faqen tuaj