KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të nenit 26, Kreut V të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 242, të Këshillit të Ministrave datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II, “Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori“, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, shpall pozicionet :

 

  • SHEF NË SEKTORIN E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE NË DREJTORINË E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
  • SPECIALIST NË SEKTORIN PËR DENONCIMET ANKIMET DHE SANKSIONET NË DREJTORINË E LIGJSHMËRISË

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

dbnj_230821_njoftim per vendin e lire te punes shef i sektorit te sherbimeve mbeshtetese

dbnj_230821_njoftim per vendin e lire te punes specialist _sektori per denoncimet ankimet dhe sanksionet