ENTI KOMBETAR I BANESAVE, VEND I LIRE PUNE

Enti Kombetar i Banesave eshte institucion me vetefinancim, ne varesi te Ministrise se
Financave dhe Ekonomise i pajisur me personalitet juridik i krijuar per nje kohezgjatje te
pacaktuar me Vendim te Keshillit te Ministrave nr.198, date 04.05.1993, “Per krijimin e Entit
Kombetar te Banesave”.

Enti Kombetar i  Banesave shpall vendin vakant:

  • “Specialist pergjegjes per sherbimet online, promocionin dhe komunikimin” ne Drejtorine e Sherbimeve
    Mbeshtetese te Drejtorise se Pergiithshme te EKB-se, me kriteret perkatese.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: ENTI KOMBETAR I BANESAVE