BASHKIA VAU DEJËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e mesme dhe të lartë drejtuese”, i ndryshuar; Bashkia Vau Dejës, shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë, për kategorinë e mesme drejtuese, për pozicionin:

  • “Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore”

Niveli i diplomës: Master Shkencor

Kategoria e pagës: II-b

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje Drejtor i Burimeve Njerezore Bashkia Vau Dejes