BASHKIA TIRANË, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2784 prot., datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Agjencia e Shërbimeve Funerale shpall procedurën e konkurimit për një vend të lirë pune për pozicionin:

  • Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë
  • Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë
  • 1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Baldushk
  • 1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Kashar
  • 1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Petrelë
  • 1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Vaqarr
  • 1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Zall – Herr

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: A.SH.F Njoftim per vende te lira pune