BASHKIA LUSHNJE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Lushnje shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë në shërbimit civil ne kategorin e ulet dhe të mesme drejtuese për pozicionin:

· Përgjegjës në Sektori i Regjistrimit dhe i Vlersimit, Asistences dhe Sherbimit ndaj Taksapaguesve

· Përgjegjës në Sektori Kontrollit , Zbatimit dhe Monitorimit te Tregjeve

· Përgjegjës në Sektori i Menaxhimit te borxhit Tatimor

Drejtoria e te Ardhurave Vendore

Kategoria e pagës III-a/1 .

· Përgjegjëse Sektori i Buxhetit

· Specialist për Magazinen /Arkëtar

· Specialiste per PAK/Ndihmen ekonomike , të ardhurat dhe ndjeksjen e debive

Drejtoria e Shërbimeve Financiare

Kategoria e pagës II-b / III-b

· Përgjegjës Menaxhimi Qëndra Komunitare – Sektori i Menaxhimit të Qëndrave Komunitare

Kategoria e pagës III-a/1

· Specialist për mbrojtjen e femijeve

· Specialiste për ndihmen ekonomike dhe PAK në njesitë administrative nr.4

· Specialist për ndihmen ekonomike dhe PAK në njesitë administrative nr.3

· Specialist për ndihmen ekonomike dhe PAK në njesitë administrative Dushk

· Specialist për kontrollin e zbatimit

Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

(Kategoria e pagës III-b)

 

Drejtoria e Shërbimit Social

Kategoria e pagës III-b

· Specialist për Menaxhimin e Borxhit Tatimor

· Specialist për Administrimi dhe Vlersimi i Tregjeve

· Inspektor të Kontrollit dhe Verifikimi në terren, njesia administrative nr.2

 

Drejtoria e të Ardhurave Vendore

 

Kategoria e pagës III-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Shpallje per vende te lira Bashkia Lushnje