BASHKIA KAMËZ, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni Bashkia Kamez shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  • Specialist Prokurimesh Publike prane drejtorise se Çeshtjeve Ligjore dhe Prokurimit Publik. Me Kategori page III-a/ IV-b

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje Specialist Prokurimesh