BASHKIA HIMARË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 89/2022, “Për policinë bashkiake”, vendimit nr. 452, datë 26.07.2023 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullorës kuadër të policisë bashkiake”, si dhe vendimit nr. 13, datë 27.02.2024 të Kryetarit të Bashkisë Himarë, “Pёr miratimin e strukturёs së Bashkisё Himarё për vitin 2024”, drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, njofton shpalljen për:

  • 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin: drejtues i policisë bashkiake – në drejtorinë e policisë bashkiake

Afati për dorëzimin e dokumenteve është deri më datën: 15.03.2024

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar, Bashkia Himarë, njofton shpalljen për:

  • 3 ( tre ) vende të lira pune në pozicionin: Inspektor i IMT-së, në inspektoriatin e mbrojtjes së territorit, në Bashkia Himarë.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim per vënd te lire pune ne IMT,  Njoftim per vënd te lire pune drejtues i policise bashkiake