Bashkia Finiq Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e   Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Finiq shpall procedurat e lëvizjes paralele, të ngritjes në detyrë dhe aplikim nga jashtë Shërbimit Civil për pozicionin:

 

  • Drejtor pranë Drejtorisë së  shërbimeve sociale,shëndetësore, rinisë dhe sporteve Bashkisë Finiq– kategoria e pages II- b;
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHPALLJE DR SHERB SOC