BASHKIA BERAT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Berat shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin :

  • 1(një) Përgjegjës Sektori për Administrimin e Sistemit Elektronik të Lejeve të Ndertimit, Drejtoria e Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve..Kategoria e pagës III-a/1.
  • 1(një)Përgjegjës Sektori për Projektet dhe Investimet , Drejtoria e Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve..Kategoria e pagës III-a/1

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Kerkese per publikinm vendi te lire pune