BASHKIA BERAT VENDE TË LIRA PUNE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës”

(i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 01.07.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisë së bashkisë dhe komunës të ndryshuar”, Vendimin e Këshillit të Bashkisë  nr .66  date 26.12.2019  “Për miratimin e Buxhetit të vitit 2020 dhe PBA 2020-2022”, Bashkia e Beratit shpall procedurat e konkurimit për vendet e lira,

Punonjës  i Policisë Bashkiake                           1(një) pozicion

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallja vend i lire punonjes i policise Bashkiake