AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, VENDI I LIRË PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive shpall procedurat për plotësimin e vendit të lirë të kategorisë së mesme drejtuese:

–  1 (një) Drejtor në Drejtorinë e Botimeve dhe Ndërveprimit- Kategoria e pagës II-1

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

shpallje drejtor i drejtorise se botimeve dhe nderveprimit gusht 2023