AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante, si më poshtë:

 

I. Në Drejtoritë e ASHK, Qarku Tiranë:

Specialist (10), në profilin: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Gjeoinformatikë; Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (7), në profilin: Jurist Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (3), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Gjeoinformatikë, Jurist Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (4), në profilet Ekonomist, Jurist, Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2022-11-04- Shpallje Drejtorite Qarku Tirane – Scan