AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE,SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “THOMA PAPAPANO ” GJIROKASTËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit Nr 15/2019 “ Për nxitjen e punësimit” , Ligji Nr 15/2017 “Për arsimin dhe formimin professional në Republikën e Shqipërisë “, Vendimi I Këshillit të Ministrave Nr 554, dt. 31.07.2019 “ Për krijimin , mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive “, Udhëzimi  Nr 14 , dt, 27.05.2021 “Për  mënyrën  e organizimit dhe veprimtarisë së Institucioneve  të Arsimit dhe Formimit Profesional , si dhe aspektet e  menaxhimit të Burimeve Njerëzore , përbërës të njësisë së zhvillimit të ofruesve  të AtrsimitdheFormimit Profesional dhe zhvillimit të vazhduar Profesional të personelit .“

Shkolla e Mesme Profesionale “Thoma Papapano “ Gjirokastër shpall si me poshte

  • Mësimdhenes  me kohë të pjesëshme në  lëndën  teorike   “ Baza Sipërmarrje”
  • Mësimdhenes i teorise profesionale drejtimi Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2739 2740