AGJENCIA KOMBETARE E PLANIFIKIMIT TE TERRITORIT, VENDE TE LIRA PUNE

Ne mbeshtetje te VKM-se nr. 243, date 18.3.2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, per plotesimin e vendeve vakante shpall:

1. Specialist- Sektorin e Legjislacionit, Asistences Juridike dhe Informimit
2. Specialist- Sektori Hartimit, Zbatimit te Projekteve dhe Jetesimit te Prioriteteve
3. Specialist- Sektori Mbeshtetjes per Hartimin e Dokumentave te Planifikimit
4. Specialist- Drejtorine e Planifikimit te Territorit- Ing. Mjedis/ Ing G.I.S
5. Specialist- Sektori i Monitorimit te Zbatimit te Dokumentave te Planifikimit

Afati i paraqitjes se aplikimeve do te jete data 30.08.2022.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR vendet_vakante_ne_AKPT;