ZYRES E INSPEKTORIT TE LARTE TE DREJTESISE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 22, te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar, te Kreut IV, te
VKM nr. 243, date 18.3.2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe
emerimin ne kategorine ekzekutive”, i ndryshuar, njesia pergjegjese e burimeve njerezore e
Zyres se Inspektorit te Larte te Drejtesise, ne perfundim te afatit te ankimit, per permbushjen
e kushteve per pranim ne sherbim civil dhe kritereve te vecanta te percaktuara ne shpalljen per
konkurrim, njofton se, per pozicionin:

 • 1 (nje) Specialist ne Sektorin e Ankesave dhe Marredhenieve me Publikun, ne Drejtorine
  Ekonomike dhe Sherbimeve Mbcshtetese, prane zyres se Inspektorit te Larte te Drejtesise
  – Klasa IV- I.
 • Kandidati i kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te konkurrimit eshte:  Jola Metolli 
 • Testimi me shkrim do te zhvillohet ne date 03.04.2024 ora 10:30. ne arnbientet e Zyres se
  lnspektorit te Larte te Drejtesise, Rruga “Abdi Toptani”, Nd. 5, (tek Avokatura e Shtetit), Tirane.
 • Intervista e strukturuar me goje do te zhvillohet ne daten 03.04.2024, ora 13 :30, ne ambientet e Zyres se lnspektorit te Larte te Drejtesise, Rruga “Abdi Toptani”, Nd. 5, (tek Avokatura e Shtetit), Tirane.
 • 1 (nje) Specialist ne Sektorin e Hartimit te Akteve dhe Perputhshmerise, ne Drejtorine e Hartimit te Akteve dhe Sherbimeve Juridike, prane Zyres se Inspektorit te Larte teDrejtesise – Klasa IV-1.
 • Kandidati i kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te konkurrimit eshte: Pavli Treska 
 • Testimi me shkrim do te zhvillohet ne date 03.04.2024 ora 09:00, ne ambientet e Zyres se
  lnspektorit te Larte te Drejtesise, Rruga  Abdi Toptani”, Nd. 5, (tek Avokatura e Shtetit), Tirane.
 • Intervista e strukturuar me goje dote zhvillohet ne daten 03.04.2024, ora 12:00, ne ambientet e
  Zyres se lnspektorit te Larte te Drejtesise, Rruga “Abdi Toptani”, Nd. 5, (tek Avokatura e
  Shtetit), Tirane.