SHKOLLA E MAGJISTRATURËS, SHPALLJE FITUESI

Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, pas përfundimit të procesit të ankimimit për pozicionin:

1. Sekretar shkencor për publikimet – Kategoria: III-b

Njofton mbylljen e konkursit në përfundimin e procedurës pa fitues!