PLANI VJETOR I PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVIL PER VITIN 2024 BASHKIA DEVOLL

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar neni 18 si dhe V.K.M nr 108 date 26.02.2014 ”Per planin vjetor te pranimit ne Sherbimin Civil”,Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, me ’Vendimin e e keshillit bashkiak nr 96 date 22.12.2023 ‘’Per miratimin e e buxhetit vjetor 2023 te Bashkise Devoll ,Vendimin e Keshillit te Bashkise nr 101 date 22.12.2023’’Per miratimin e nivelit te pagave te punonjesve te Bashkise Devoll’’ si dhe ne mbeshtetje te Urdherit nr 05 date 10.01.2024 te Kryetarit te Bashkise ‘’Per miratimin e struktures organizative te Bashkise’’

Vendos miratimin e Planit Vjetor te Pranimit ne Sherbimin Civil per vitin 2024:

1.Numri i Pergjithshem i pozicioneve te punes vakante te hapura per konkurim ne Sherbimin civil nepermjet procedurave te pranimit, levizjes paralele dhe ngritjes ne detyre ne total eshte 18(tetembedhjete ) punonjes i parashikuar sipas struktures se miratuar per vitin 2024;

2.Numri I vendeve vakante per cdo kategori dhe klase si me poshte vijon:

2.1 Kategori e ulet drejtuese dhe e mesme 9 (nente ) pozicione

1.Drejtor ne Drejtorine e Sherbimeve Financiare dhe Buxhetit , kategoria e pages II- b;

2.Drejtor I Drejtorise se Planifikimit te territorit, Mjedisit, Zhvillimit Te Tokes, Investimeve, Projekteve dhe Integrimit kategoria e pages II- b;

3.Drejtor ne Drejtorine e Sherbimeve Juridike dhe Prokurimeve, kategoria e pages II- b

4.Drejtor ne Drejtorine e te ardhurave ,Lejave dhe Borxhit , kategoria e pages II- b;

5.Pergjegjes ne Sektorin e Menaxhimit Financiar ,kategoria e pages III-a/1

6.Pergjegjes ne Sektorin e Prokurimeve ,kategoria e pages III-a/1

7.Pergjegjes ne Sektorin e Burimeve Njerezore,protokollit dhe sherbimeve mbeshtetese kategoria e pages III-a/1

8.Pergjegjes ne Sektorin e Kadastres dhe inventarizmit te aseteve ,kategoria e pages III-a/1

9.Pergjegjes i Sektorit te IT-se , kategoria e pages III-a/1

3.kategori ekzekutive 9 ( nente ) pozicione ;

4.Bazuar ne nenin 19 te ligjit nr 152/2013”Per nepunesin civil”I ndryshuar ,Pozicionet e sherbimit Civil te kategorise ekzekutive klasifikohen sipas natyres se pozicionit ne:

a)grupin e pozicioneve te administrimit te pergjithshem ;

b) grupin e pozicioneve te administrimit te posacem.

 

 

4.1. Grupi I pozicioneve te administrimit te posacem (6) pozicione.

 

1.Specialist Jurist ne Sektorin Juridik – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

 

2.Specialist Auditi ne Sektorin e Auditit te brendshem– Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

 

3.Specialist per mbledhjem e detyrimeve te papaguara ne Sektorin e Kontabilizimit te te ardhurave ,Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

4.Specialist inxhinier Topograf ne Sektorin e Planifikimit te territorit ,Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

5.Specialist inxhinier Topograf ne Sektorin e Kadastres, Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

6. Specialist IT ne Sektorin e IT , Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

4.2 Grupi I pozicioneve te administrimit te pergjithshem (4) pozicione)

 

1.Specialist Prokurimesh ne Sektorin e Prokurimeve ,Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

2.Specialist ne Sektorin e Mbnj (2) ,Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

3.Specialist per maredheniet me Diasporen, Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

 

Shenim:Mund te linde nevoja qe gjate vitit te kete shpallje te reja pervec numrit te parashikuar si rezultat I largimit nga sherbimi civil si psh,doreheqje ,mase disiplinore etj!

Bazuar ne nenin 13 te VKM nr 108 date 26.02.2014 ”Per planin vjetor te pranimit ne Sherbimin Civil”Plani vjetor I pranimeve per vitin 2024 i Bashkise Devoll publikohet ne ;

 

Portalin e Web-site e : –

-Sherbimit Kombetar te Punesimi -Bashkise Devoll;

-Stenda per njoftimet publike te Institucionit