KUVENDI – VENDE TE LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

në Administratën e tij ka (1 ) një vend të lirë pune, në pozicionin “specialist”, në Sektorin e Projekteve, pranë Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm.

  1. Paga është e kategorisë III-b.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : NJOFTIM PËR VEND PUNE