Kuvendi – SHPALLJE FITUESI

                                                                                                                      

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreut II, pikave 11 dhe 13, po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” emrat e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin  me procedurën “lëvizja paralele”, për konkursin “këshilltar” në Shërbimin Juridik.

 

Për konkursin e shpallur për pozicionin “këshilltar” në Shërbimin Juridik, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 21.10.2019 nuk është paraqitur asnjë kandidat.