KUVENDI – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Kreu VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, pika 22, për pozicionin :

  • “Specialist Informatike” në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit.

Komisioni i Brendshëm me vendimin nr.427/4, datë 20.02.2020 përzgjodhi kandidatin fitues:

  1. Olges Hajnaj, më 77 pikë.