Kuvendi i Shqipërisë – VENDE TE LIRA PUNE

NJOFTIM PËR VEND PUNEA- Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;në Administratën e tij ka (1) një vend të lirë pune, në pozicionin :

  • 1 (një)“Sekretar Komisioni”, në Shërbimin e Komisioneve Parlamentare.Paga është e kategorisë III-b.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : publikimi ne faqe