Kuvendi i Shqipërisë, vende te lira pune

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreu V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese”, vendimit të Byrosë nr.52, “për disa shtesa dhe ndryshime në strukturën
e administratës së Kuvendit” datë 26.06.2023, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë
18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreu
II, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, njofton se;

Në administratën e tij ka 2 vende të lira pune, në pozicionet:

  • “Koordinator” në Sekretariatin
    Teknik të Komisionit për Çështjet Europiane, pranë Shërbimit të Integrimit Evropian
    a) Kategoria e pagës III, klasa III-1
  •  Drejtor i përgjithshëm, pranë Shërbimit të Integrimit Evropian,  a) Kategoria e pagës I, klasa I-2

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: vende te lira pune