Kuvendi i Shqipërisë, vende te lira pune

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, vendimit të Byrosë nr.52 “për disa shtesa dhe ndryshime në strukturën e Administratës së Kuvendit” datë 26.06.2023, VKM-së me nr.242, datë 18.03.2015 (i ndryshuar) “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, njoftimin për 1 (një) vend të lirë pune, në shërbimin civil të Kuvendit të Shqipërisë në pozicionin:

  • Këshilltar, në Sekretariatin Teknik të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, pranë Shërbimit të Integrimit Evropian
  • Këshilltar, në Sekretariatin Teknik të Komisionit për Çështjet Evropiane, pranë Shërbimit të Integrimit Evropian

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje