Kuvendi i Shqipërisë, Vend i lire pune

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013,“Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, kreut V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015, i
ndryshuar, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreut
II, si dhe vendimit të Byrosë nr.73, datë 03.04.2024, “Për disa shtesa dhe ndryshime në strukturën
e administratës së Kuvendit”,

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, njofton se:
Në administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin:

  • Këshilltar në Shërbimin e
    Komisioneve Parlamentare, pranë Shërbimit Legjislativ.
    a) Kategoria e pagës II, klasa I-5.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: NJOFTIM PËR VEND PUNE, datë 08.05.2024