KUVENDI I SHQIPERISE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreu V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese”, vendimit të Byrosë nr.52, “Për disa shtesa dhe ndryshime në strukturën
e Administratës së Kuvendit” datë, 26.06.2023, vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë
18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreu
II, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, njofton se:
Në administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin:

  • Këshilltar në Shërbimin e
    Protokollit, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë, Kategoria e pagës II, klasa I-5

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: NJOFTIM PËR VEND PUNE, datë 22.04.2024